سه‌شنبه 21 دی 1389
توسط: حمید

شهربانو ثریا بختیاری همسر دوم محمد رضا پهلوی


ثریا بختیاری در کودکیثریا بختیاری در کنار مادرشثریا بختیاری در نوجوانی در کنار خانوادهثریا بختیاری در نوجوانیثریا بختیاری ملکه ایرانثریا بختیاری د ر اوج جوانی
ثریا بختیاری در لباس عروسی در کنار پادشاه ایرانثریا بختیاری در کنار محمد رضا پهلویثریا بختیاری در کنار محد رضا پهلوی در پیک نیکثریا در کنار محمد رضا پهلوی در شمشکثریا بختیاری در کهن سالی در پاریس
free counters