یکشنبه 19 دی 1389
توسط: حمید

داریوش بزرگداریوش بزرگ به همراه خشایارشا در مراسم نوروزمهر داریوش بزرگجام داریوش بزرگداریوش بزرگ پس از سرکوب مخالفان و شورشیان و نشستن برتخت سلطنت هخامنشی.

کتیبه بیستون. گیومات بر زیر پای داریوش شاه


کتیبه بیستون


کتیبه بیستون در وصف چگونگی سرکوب مخالفان داریوش بزرگ


آرامگاه داریوش بزرگ


آرامگاه داریوش بزرگ

free counters